سایت شرط بندی انفجار تک بت بدون فیلتر تاینی بت سیب بت win90 بازی انفجار انلاین بت فوروارد بدون فیلتر funbet24 تخته نرد شرطی تخته نرد انلاین شرطی تخته نرد آنلاین پرسپولیس شرطی بهترین سایت تخته نرد شرطی تخته نرد آنلاین با پول واقعی سایت تخته نرد شش و بش شرط بندی تخته نرد انلاین پولی بازی آنلاین تخته نرد دو نفره

دانلود بازی تخته نرد شرطی

جهت ورود به سایت تخته نرد شرطی کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
دسته‌بندی نشده
می 21, 2020

دانلود سایت بازی تخته نرد شرطی

دانلود بازی تخته نرد شرطی

دانلود بازی تخته نرد شرطی | دانلود تخته نرد شرطی(حریف آنلاین واقعی) – برنامه‌ها | بازی تخته نرد شرطی یک بازی مهیج که ریشه عمیقی در ایران دانلود | تخته نرد پولی اندروید – امکان مشاهده بازی پولی دیگران دانلود شرطی

 

دانلود بازی تخته نرد شرطی

اجازه دهید اول از حرکت مهره ها شروع کنیم. دانلود بازی تخته نرد شرطیدر بازی تخته نرد مهره های باز دانلود بازی تخته نرد شرطییکنان می تواند در دانلود بازی تخته نرد شرطیجهت عقربه های ساعت باشد، هم چنین اگر بازیکنان بخواهند م دانلود بازی تخته نرد شرطیی توان عکس جهت عقربه های ساعت نیز مهره ها را حرکت داد، نکته ای که در حرکت دادن مهرها دانلود بازی تخته نرد شرطیوجود دارد این است که: مهره های حریف شما همیشه بر خلاف شما حرکت می کند. اگر دانلود بازی تخته نرد شرطی شما در جهت عقربه های ساعت حرکت کنید حریف عکس آن حرکت خواهد کرد. دانلود بازی تخته نرد شرطی

 

بازی با انداختن تاس شروع می شود:

معمولا کسی که عدد بیشتری بیاورد حرکت را آغاز می کند، اما عدد کم دانلود بازی تخته نرد شرطیتر هم می تواند ملا دانلود بازی تخته نرد شرطیک آغاز باشد و این به قرار اولیه حریفان بستگی دارد که عدد دانلود بازی تخته نرد شرطیبیشتر برنده باشد یا عدد کمتر، با انداختن تاس بازی آغاز می شود و هر کس زودتر مهره های خود را خارج کرد برنده می باشد. دانلود بازی تخته نرد شرطی

 

قوانین بازی تخته نرد آنلاین

در خانه بسته باید بیشتر از 2 مهره ودانلود بازی تخته نرد شرطیجود داشته باشد، بودن یک مهره در یک خانه دلیل بر بسته بود دانلود بازی تخته نرد شرطین آن نیست. می توانید یک مهره را براساس مجموع عدد 2 تاس خودتان حرکت دهید یا اینکه دو مهره را دانلود بازی تخته نرد شرطی بر اساس عدد هرکدام از 2 تاس خود حرکت دهید. دانلود بازی تخته نرد شرطی

 

فقط مهره های همرنگ می توانند در یک خانه روی هم دانلود بازی تخته نرد شرطیقرار بگیرند. چنان دانلود بازی تخته نرد شرطیچه مسیر حرکت مهره ای کاملا بسته باشد، شما باید مهره دیگری دانلود بازی تخته نرد شرطی را حرکت دهید. اگدانلود بازی تخته نرد شرطی ر تاس شما جفت بیاید یعنی 2 عدد یکسان، شما می توانید دوباره تاس بیاندازید و چهار حرکت انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای درک بهتر این بازی باید با اصطلاحات تخته نرد آشنا باشید که مهمترین آنها در زیر توض دانلود بازی تخته نرد شرطییح داده شده است. دانلود بازی تخته نرد شرطی

 

اصطلاحات بازی تخته نرد

داو دادن: داو دادن یعنی این دانلود بازی تخته نرد شرطیکه شما از برنده بودن خود مطمئن هستید. دانلود بازی تخته نرد شرطی در این صورت می توانید قبل از ردانلود بازی تخته نرد شرطییختن تاس دو پیشنهاد به حریف بدهید، اول اینکه دانلود بازی تخته نرد شرطیقبول کند که باخته است، و دانلود بازی تخته نرد شرطی دوم این که ادامه دهد اما امتیازات دوبرابر حساب شوند. داو دادن اختیاری است. اگر حریف تان باخت را قبول کرد بازی تمام شده و دور بعدی آغاز خواهد شد. دانلود بازی تخته نرد شرطی

 

داو دادن در تخته نرد

یعنی حریف تان باخت را قبول کرده و باز دانلود بازی تخته نرد شرطیی باید از نو شروع شود. اما اگر داو شما را قبول کرد بازی ه دانلود بازی تخته نرد شرطیم چنان ادامه پیدا می کند و امتیازات هم 2 برابر محسوب می شوند. خب حالا وقتی حریف پیشدانلود بازی تخته نرد شرطینهاد داو شما را دانلود بازی تخته دانلود بازی تخته نرد شرطی نرد شرطیقبول کرد، شما تاس داو را که کمی از تاس معمولی بزرگتر است را روی دوعدد قرار می دهید. (مث لا: 4 و 1 و ای دانلود بازی تخته نرد شرطین تاس ها را به حریف می دهید.) دانلود بازی تخته نرد شرطی

 

این جا باز هم یک داو می توا دانلود بازی تخته نرد شرطیند وجود داشتهدانلود بازی تخته نرد شرطی باشد که به این صور دانلود بازی تخته نرد شرطیت است: اگر حریف پیش بینی کند که توان شکست دادن شما را دارد می تواند روی داو شما پیشنهاد یک داو دیگر را بدهد، حال ا گر دانلود بازی تخته نرد شرطیشما پیشنهاد او را رد کنید، 2 امتیاز از دست می دهید. اما ا دانلود بازی تخته نرد شرطیگر پی دانلود بازی تخته نرد ش دانلود بازی تخته نرد شرطیرطیشنهاد داو او روی تاس داو را قبول کنید آن وقت، امتیاز بر روی عدد 4 محاسبه می شود. به دانلود بازی تخته نرد شرطی همین خاطر در ابتدا نیز گفتیم که: این بازی مستلزم محاسبات بر اساس تجربه و هم چنین شانس می باشد دانلود بازی تخته نرد شرطی

دانلود بازی تخته نرد شرطی

 

تخته نرد آنلاین شرطی و کلا بازی دانلود بازی تخته نرد شرطی تخته نرد در ایران بسیار بازی می دانلود بازی تخته نرد شرطیشود. بازی تخته نرد از زمان های قدیم در ایران بازی میشده و علادانلود باز دانلود بازی تخته نرد شرطیدانلود بازی تخته نرد شرطیی تخته نرد شرطیقه مندان زیادی دارد. از این رو با پیشرفت تکنولوژی بازی تخته نرد آنلاین رایگان نیز بوجود آمد. بعد از مدتی نیز بازی تخت دانلود بازی تخته نرد شرطیهدانلود بازی تخته نرد شرطی نرد شرطی وارد بازی های دانلود بازی تخته نرد شرطی سایت های شرط بندی شد. در حال دانلود بازی تخته نرد شرطی حاضر تعداد زیادی سایت های شرط بندی وجود دارند که بازی تخته نرد شرطی را وارد سایت خود کرده که از طرفداران زیادی برخوردار است. شما می توانید بازی تخته نرد با پول واقعدانلود بازی تخته نرد شرطیی را در این یاست ها با بازیکنان ایرانی تجربه کنید و ادانلود بازی تخته نرد شرطی ستعداد خود د دانلود بازی تخته نرد شرطیر این بازی جذاب را محک بزنید. در ادامه نکاتی را برای بازی تخته نرد شرطی توضیح مدانلود بازی تخته نرد شرطی ی دهیم. دانلود بازی تخته نرد شرطی

ثبت نام برای بازی تخته نرد آنلاین شرطی در سایت های شرط بندی معتبر

شما در ابت دانلود بازی تخته نرد شرطیدا برای آنکه بتوانید بازی تخته نرد آنلای دانلود بازی تخته نرد شرطین شرطی بازی کنید باید در سایت ه دانلود بازی تخته نرد شرطیای شرط بندی ثبت نام کنید. برای ای دانلود بازی تخته نرد شرطین کار باید دانلود بازی تخته نرد شرطیپس از ورود به ثایت گذینه ثبت نام را زده و مشخصات خود را از قبیل نام کاربری که در اکثر سایت های شرط بندی آدرس ایمیل شماست وارد می دانلود بازی تخته نرد شرطینید. بعد از آن یک پسوورد بر دانلود بازی تخته نرد شرطیای حساب خود تعریف می کنید و دکمه ثبت را م دانلود بازی تخته نرد شرطی ی زنید. در بعضی مواقع شما باید یک شماره تلف دانلود بازی تخته نرد شرطین نیز وارد کنید که برای شما یک کد 4 رقمدانلود بازی تخته نرد شرطی برای تائید می آید، و بعد از وار د کردانلود بازی تخته نرد شرطیدن آن می توانید وارد سایت شده و از بازی تخته نرد شرظی لذت ببرید. دانلود بازی تخته نرد شرطی

چگونه حریفی برای بازی تخته نرد شرطی پیدا کنیم

دانلود بازی تخته نرد شرطی

شما بعد از ورود به بخش بازی تخته نرد دان دانلود بازی تخته نرد شرطیلود بازی تخته نرد شرطیشرطی آنلاین می توانید مقدار مبل دانلود بازی تخته نرد شرطیغ شرطی که دوست دارید را انتخاب کنید و بعد از آن باید منتظر بمانید تا بازیکن دیگری که همیدانلود بازی تخته نرد شرطینلود بازد انلود بازی تخته نرد شرطیی تخته نرد شر ییک دانلود بازی تخته نرد شرطی دست بازی می کنید و بعد از پایان بازی میتوانید تصمیم بگیرید که مجددا بازی کنید یا نه. هر بازیکن اگر یک دست برنده شود برنده کل مبلغ شرط بندی می باشد. دانلود بازی تخته نرد شرطی

تقلب در بازی تخته نرد شرطی

اگر شما تا به حال به دن دانلود بازی تخته نرد شرطیال آموزش تقلب در بازی تخت دانلود بازی تخته نرد شرطیه نرد شرطی بوده اید، باید به شما بگوییم دانلود بازی تخته نرد شرطی که تقلب در بازی تخته نرد آنل دانلود بازی تخته نرد شرطیاین شرط بندی تقریباَ کاری غیر ممکن اس دانلود بازی تخته نرد شرطیت. زیرا تمام مراحل بازی توسط کامپیوتر برنامه ریزی می‌شود و با توجه به اینکه هر دو طرف بازی انسدانلود بازی تخته نرد شرطیان هستند، بنابراین شانس بنده دانلود بازی تخته نرد شرطی شدن هر دو بازیکن به یک دانلود بازی تخته نرد شرطی مقدار است. باید هر دو بازیکن دقت کنند و مرتکب اشتباه نشوند، زیرا یک اشتباه کوچه در بازی ممکن است باعث باخت و از دانلود بازی تخته نرد شرطی دست رفتن پول سرمایه گ دانلود بازی تخته نرد شرطیذاری شده در بازی تخته نرد شرطی شود. دانلود بازی تخته نرد شرطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter